Chemist/RD

รายละเอียดงาน

• ดูแลงานด้านการควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าตามระบบ ISO 9001 และ GMP
• ร่วมกับฝ่ายผลิต สำรวจและวิเคราะห์ความเสี่ยงอันเกิดจากกระบวนการผลิตในขั้นตอนต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์
• ดำเนินการแก้ไขและป้องกันปัญหาด้านการควบคุมคุณภาพ – ประสานงานกับฝ่ายผลิตในการปรับปรุง แก้ไข กำหนดมาตรการในการควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์
• รวบรวมข้อมูลเชิงสถิติ รวมถึงการวิเคราะห์และ กำหนดข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายบริหาร เพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
  2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  3. สามารถ พูด-เขียน-อ่าน ภาษาอังกฤษได้
  4. มีความรู้ด้านเคมี
  5. ใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ในการวิเคราะห์ได้
  6. ตาไม่บอดสี ไม่แพ้สารเคมี
Scroll to Top