Supply Chain Executive

รายละเอียดงาน

– ดูแลกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างให้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
– ดูแลกระบวนการนำเข้าส่งออก
– ตรวจสอบและร่วมพัฒนาผู้ขาย
– จัดทำข้อมูลรายงานเอกสารของแผนก

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สาขาการจัดการอุตสาหกรรม หรือ โลจิสติกส์
  2. เพศชาย หรือหญิง อายุเกิน 30 ปี
  3. มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อวัตถุดิบและสินค้าสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม
  4. พูด-เขียน-อ่าน ภาษาอังกฤษได้
  5. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปได้
Scroll to Top